กิจกรรม/โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

กิจกรรมตรวจ ATK ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย

วันอังคารที่ 19 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565 กิจกรรมตรวจ ATK ของเด็กเล็ก ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน (ON-SITE) ณ สถานที่ตั้งของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย

โครงการประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 28 – 29 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังแขม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงน้อย ได้ดำเนินการจัดโครงการประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีนายชุมเมฆ  มหาโยธี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เข้าร่วมการประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2565 ได้รับเกียรติจาก นายชุมเมฆ  มหาโยธี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย เป็นประธานในพิธี

ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังแขม

เมื่อวันที่ 10 เดือนมีนาคม พ.ศ 2564 กองการศึกษาจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังแขม ครั้งที่ 1/2564  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังแขม เพื่อร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางในการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และพิจารณางบประมาณต่างๆในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงน้อย

เมื่อวันที่ 9 เดือนมีนาคม พ.ศ 2564 กองการศึกษาจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงน้อย ครั้งที่ 1/2564  ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านดงน้อย เพื่อร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางในการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และพิจารณางบประมาณต่างๆในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก