ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังแขม

เมื่อวันที่ 10 เดือนมีนาคม พ.ศ 2564 กองการศึกษาจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังแขม ครั้งที่ 1/2564  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังแขม เพื่อร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางในการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และพิจารณางบประมาณต่างๆในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

Leave a Comment