sumnak niyomchai

กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติติ์พระบรมราชินีนาถ

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น.นายสุรเดช สร้อยอุทา นายอำเภอสระโบสถ์ ร่วมกับ นายชุมเมฆ มหาโยธี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลนิยมชัย ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา ณ บริเวณบ่อขยะตำบลนิยมชัย อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี

กิจกรรมเคารพธงชาติ

องค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย ได้ดำเนินโครงการ กิจกรรมเคารพธงชาติ สร้างจิตสำนึกต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีในพระมหากรุณาธิคุณ แห่งพระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ณ บริเวณหน้าอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 08.00 น.

โครงการแจกถุงยังชีพผู้กักตัวโควิด (Covid -19)

วันที่ 25 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย นำโดยนายชุมเมฆ มหาโยธี (นายกหนึ่ง) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สำนักปลัด มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ที่มีความเสี่ยงสูง ในการระบาดของโรค Covid-19 ไว้ใช้ในการกักตัวเพื่อสังเกตุอาการ ณ หมู่ที่ 3 บ้างดงหลุ่ม จำนวน 3 ครัวเรือน หมู่ที่ 4 บ้านเขาหมูมัน จำนวน 1 ครัวเรือน หมู่ที่ 5 บ้านรังเตี้ย จำนวน 2 ครัวเรือน หมู่ที่ 6 บ้านด่านจันทร์ จำนวน 1 ครัวเรือน หมู่ที่ 8 บ้านคลองมะเกลือ จำนวน 2 ครัวเรือน และหมู่ที่ 9 บ้านห้วยเขว้า ตำบลนิยมชัย อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี จำนวน 5 ครัวเรือน