sumnak niyomchai

การแข่งขันกีฬา-กรีฑาภายใน โรงเรียนบ้านดงน้อย(สระโบสถ์) ระหว่างวันที่ 23 – 25 สิงหาคม 2565

นายชุมเมฆ มหาโยธี ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย ได้รับเกียรติให้เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑาภายใน โรงเรียนบ้านดงน้อย อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ 23 – 25 สิงหาคม 2565 และได้ทำการสนับสนุนเครื่องดื่มให้แก่คณะครู นักเรียน และนักกีฬา

กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติติ์พระบรมราชินีนาถ

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น.นายสุรเดช สร้อยอุทา นายอำเภอสระโบสถ์ ร่วมกับ นายชุมเมฆ มหาโยธี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลนิยมชัย ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา ณ บริเวณบ่อขยะตำบลนิยมชัย อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี

กิจกรรมเคารพธงชาติ

องค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย ได้ดำเนินโครงการ กิจกรรมเคารพธงชาติ สร้างจิตสำนึกต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีในพระมหากรุณาธิคุณ แห่งพระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ณ บริเวณหน้าอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 08.00 น.

โครงการแจกถุงยังชีพผู้กักตัวโควิด (Covid -19)

วันที่ 25 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย นำโดยนายชุมเมฆ มหาโยธี (นายกหนึ่ง) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สำนักปลัด มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ที่มีความเสี่ยงสูง ในการระบาดของโรค Covid-19 ไว้ใช้ในการกักตัวเพื่อสังเกตุอาการ ณ หมู่ที่ 3 บ้างดงหลุ่ม จำนวน 3 ครัวเรือน หมู่ที่ 4 บ้านเขาหมูมัน จำนวน 1 ครัวเรือน หมู่ที่ 5 บ้านรังเตี้ย จำนวน 2 ครัวเรือน หมู่ที่ 6 บ้านด่านจันทร์ จำนวน 1 ครัวเรือน หมู่ที่ 8 บ้านคลองมะเกลือ จำนวน 2 ครัวเรือน และหมู่ที่ 9 บ้านห้วยเขว้า ตำบลนิยมชัย อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี จำนวน 5 ครัวเรือน