เจ้าหน้าที่กองช่าง ดำเนินการซ่อมไฟสาธารณะ ณ วัดเกาะโบสถ์

วันที่ 28 ตุลาคม 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย
นำโดยนายชุมเมฆ มหาโยธี (นายกหนึ่ง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย
มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง ดำเนินการซ่อมไฟสาธารณะ ณ วัดเกาะโบสถ์ ตำบลนิยมชัย อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี