องค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังแขม

วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายการพัฒนา

วิสัยทัศน์

ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีความพร้อมด้านร่างกายอารมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญา เรียนรู้อย่างมีความสุข เติบโตอย่างมีคุณภาพ สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

พันธกิจ

พัฒนาความพร้อมของผู้เรียนทุกด้านเต็มศักยภาพ พัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน พัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้สะอาด มีสิ่งแวดล้อมที่ดี มีความปลอดภัย เป็นที่ยอมรับของชุมชน ประสานชุมชน หน่วยงานต้นสังกัด ภาครัฐและเอกชน ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา

slider1.jpg

จุดมุ่งหมายการพัฒนา

ผู้เรียนมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัยและเต็มตามศักยภาพ ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีระบบบริหารจัดการที่ดี มีบรรยากาศและวัฒนธรรมการปฎิบัติงานแบบสมานมิตร ใช้ศูนย์ฯเป็นฐานในการพัฒนา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีระบบเครือข่าย ผู้อุปถัมป์ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ข่าวสารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

สาธารณะสุขอำเภอสระโบสถ์ออกประเมินความพร้อมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงน้อย

เมื่อวันที่ 9 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565 สำนักงานสาธารณะสุขอำเภอสระโบสถ์ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ออกประเมินความพร้อมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงน้อย ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย ผู้เยี่ยมชม : 4...

อ่านต่อ

สาธารณะสุขอำเภอสระโบสถ์ออกประเมินความพร้อมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังแขม

เมื่อวันที่ 9 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565 สำนักงานสาธารณะสุขอำเภอสระโบสถ์ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ออกประเมินความพร้อมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังแขม ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย ผู้เยี่ยมชม : 6...

อ่านต่อ

สำรวจเส้นทางท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ น้ำตกเตาต้น บริเวณบ้านดงหลุ่ม หมู่ที่ 3

เมื่อวันที่ 20 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้สำรวจเส้นทางท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ น้ำตกเตาต้น บริเวณบ้านดงหลุ่ม...

อ่านต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย

คณะครูประจำศูนย์ฯ

นางอุไรรัตน์ มูลคร

หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังแขม

เจตจำนงสุจริตหัวหน้าศูนย์ฯ

เด็กทุกคนที่เข้ามาเรียนที่นี่ ต้องได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญา เรียนรู้อย่างมีความสุข เติบโตอย่างมีคุณภาพ

นางอุไรรัตน์ มูลคร

หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังแขม

คณะครูและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ

นางสาวสุรางค์พิมล ชูแทน

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาววาสนา จันทฉาย

พนักงานจ้างเหมา

องค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย

นักเรียนประจำศูนย์ฯ

นักเรียนประจำปีการศึกษา 2565

ระดับอนุบาล 2 ขวบ

Rina Ranti

Rina Ranti

Rina Ranti

Rina Ranti

Rina Ranti

Rina Ranti

Rina Ranti

Rina Ranti

Rina Ranti

ระดับอนุบาล 3 ขวบ

Rina Ranti

Rina Ranti

Rina Ranti

Rina Ranti

Rina Ranti

Rina Ranti

Rina Ranti

Rina Ranti

Rina Ranti

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังแขม

แบบประเมินความพึงพอใจ

เพื่อสอบถามความพึงพอใจของผู้ปกครองที่จัดส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนในระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังแขม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัยสำหรับนำผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

แนวทางการจัดการเรียนการสอน

Nunc vehicula sapien diam, sed iaculis ex sodales vel. Mauris auctor sem et orci sollicitudin, quis volutpat felis pellentesque. Aenean id massa laoreet, pellentesque velit a, convallis risus.

slider8.jpg

ติดต่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

ที่อยู่

บ้านวังแขม หมู่ที่ 7 ต.นิยมชัย อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 15240

โทรศัพท์

061-4941126

Email

cdc.wangkhaem@niyomchai.go.th