องค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังแขม

วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายการพัฒนา

วิสัยทัศน์

ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีความพร้อมด้านร่างกายอารมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญา เรียนรู้อย่างมีความสุข เติบโตอย่างมีคุณภาพ สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

พันธกิจ

พัฒนาความพร้อมของผู้เรียนทุกด้านเต็มศักยภาพ พัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน พัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้สะอาด มีสิ่งแวดล้อมที่ดี มีความปลอดภัย เป็นที่ยอมรับของชุมชน ประสานชุมชน หน่วยงานต้นสังกัด ภาครัฐและเอกชน ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา

LINE_ALBUM_กิจกรรมเด็กศพด.บ้านวังแขม_220705_73

จุดมุ่งหมายการพัฒนา

ผู้เรียนมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัยและเต็มตามศักยภาพ ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีระบบบริหารจัดการที่ดี มีบรรยากาศและวัฒนธรรมการปฎิบัติงานแบบสมานมิตร ใช้ศูนย์ฯเป็นฐานในการพัฒนา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีระบบเครือข่าย ผู้อุปถัมป์ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ข่าวสารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ประกาศ เปิดรับสมัครเด็กปฐมวัยเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังแขม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงน้อย ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศ เปิดรับสมัครเด็กปฐมวัยเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังแขม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงน้อย ประจำปีการศึกษา 2566 รับสมัครตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566...

อ่านต่อ

กิจกรรมตรวจ ATK ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย

วันอังคารที่ 19 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565 กิจกรรมตรวจ ATK ของเด็กเล็ก ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน (ON-SITE)...

อ่านต่อ

โครงการประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 28 – 29 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังแขม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงน้อย ได้ดำเนินการจัดโครงการประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา...

อ่านต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย

คณะครูประจำศูนย์ฯ

-

หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังแขม

เจตจำนงสุจริตหัวหน้าศูนย์ฯ

เด็กทุกคนที่เข้ามาเรียนที่นี่ ต้องได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญา เรียนรู้อย่างมีความสุข เติบโตอย่างมีคุณภาพ

-

หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังแขม

คณะครูและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ

นางสาวสุรางค์พิมล ชูแทน

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาววาสนา จันทฉาย

พนักงานจ้างเหมา

องค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย

นักเรียนประจำศูนย์ฯ

นักเรียนประจำปีการศึกษา 2565

ระดับอนุบาล 2 ขวบ

Rina Ranti

Rina Ranti

Rina Ranti

Rina Ranti

Rina Ranti

Rina Ranti

Rina Ranti

Rina Ranti

Rina Ranti

ระดับอนุบาล 3 ขวบ

Rina Ranti

Rina Ranti

Rina Ranti

Rina Ranti

Rina Ranti

Rina Ranti

Rina Ranti

Rina Ranti

Rina Ranti

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังแขม

แบบประเมินความพึงพอใจ

เพื่อสอบถามความพึงพอใจของผู้ปกครองที่จัดส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนในระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังแขม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัยสำหรับนำผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

แนวทางการจัดการศึกษา ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

LINE_ALBUM_กิจกรรมเด็กศพด.บ้านวังแขม_220705_33

ติดต่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

ที่อยู่

บ้านวังแขม หมู่ที่ 7 ต.นิยมชัย อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 15240

โทรศัพท์

061-4941126

Email

cdc.wangkhaem@niyomchai.go.th