suksa niyomchai

สาธารณะสุขอำเภอสระโบสถ์ออกประเมินความพร้อมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงน้อย

เมื่อวันที่ 9 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565 สำนักงานสาธารณะสุขอำเภอสระโบสถ์ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ออกประเมินความพร้อมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงน้อย ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย

สาธารณะสุขอำเภอสระโบสถ์ออกประเมินความพร้อมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังแขม

เมื่อวันที่ 9 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565 สำนักงานสาธารณะสุขอำเภอสระโบสถ์ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ออกประเมินความพร้อมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังแขม ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย

รับสมัครเด็กปฐมวัยเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย ประจำปีการศึกษา 2565

กำหนดการรับสมัครเด็กปฐมวัยเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย ประจำปีการศึกษา 2565

โครงการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย ประจำปีการศึกษา 2564

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงน้อย และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังแขม จัดโครงการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อปรึกษาหารือการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และแนวทางการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019                            

โครงการคัดกรองนักเรียนกลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสพยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม พ.ศ.2565 นายศิรภาส จังอินทร์ ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และนางสาวนฤดี หงษ์ยนต์ นักวิชาการศึกษา ร่วมโครงการคัดกรองนักเรียนกลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสพยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564  ณ โรงเรียนบ้านวังแขม ตำบลนิยมชัย อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี

สำรวจข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้านในตำบลนิยมชัย

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน ในพื้นที่ตำบลนิยมชัย อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี  เพื่อจัดทำทะเบียนข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน และอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้สืบทอดต่อไป

ออกสำรวจ วัดชัยมงคลวนาราม ม.3 ต.นิยมชัย อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ออกพื้นที่สำรวจวัดในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย วัดชัยมงคลวนาราม (วัดดงหลุ่ม) ม.3 ต.นิยมชัย อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี เพื่อศึกษาข้อมูลพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งใหม่ในตำบลนิยมชัย  ณ วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2564

ออกสำรวจ วัดเกาะโบสถ์ ม.7 ต.นิยมชัย อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ออกพื้นที่สำรวจวัดในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย วัดเกาะโบสถ์ ม.7 ต.นิยมชัย อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี เพื่อศึกษาข้อมูลพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งใหม่ในตำบลนิยมชัย  ณ วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2564

ออกสำรวจ วัดธรรมวงศ์ ม.7 ต.นิยมชัย อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ออกพื้นที่สำรวจวัดในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย วัดธรรมวงศ์ (วัดเขาถ้ำ) ม.7 ต.นิยมชัย อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี เพื่อศึกษาข้อมูลพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งใหม่ในตำบลนิยมชัย  ณ วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2564

ออกสำรวจเส้นทางน้ำตกเตาต้น บ้านดงหลุ่ม ม.3 ต.นิยมชัย อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ออกพื้นที่สำรวจเส้นทางน้ำตกเตาต้น บ้านดงหลุ่ม ม.3 ต.นิยมชัย อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี เพื่อศึกษาเส้นทางพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์น้ำตกเตาต้น บ้านดงหลุ่ม หมู่ที่ 3 ณ วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2564