suksa niyomchai

ประกาศ เปิดรับสมัครเด็กปฐมวัยเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังแขม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงน้อย ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศ เปิดรับสมัครเด็กปฐมวัยเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังแขม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงน้อย ประจำปีการศึกษา 2566 รับสมัครตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566 ถึง 15 พฤษภาคม 2566 รับเด็กที่มีอายุครบ 2 ขวบและ3 ขวบ สามารถติดต่อรับใบสมัครได้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังแขม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงน้อย ในวันและเวลาราชการ ข้อมูลผู้ติดต่อ นายศิรภาส  จังอินทร์        ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ เบอร์โทรศัพท์.  092-9604145 นางสุรางค์พิมล  ชูแทน     ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านวังแขม เบอร์โทรศัพท์.  092-9202512 นางสำเนียง   บุญมี        คนงานทั่วไป(ผู้ดูแลเด็ก) ศพด.บ้านดงน้อย เบอร์โทรศัพท์.  093-1795091 นางสาวณัชญ์ชญานนท์  เจริญวัย      ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา เบอร์โทรศัพท์.  083-7945541

กิจกรรมตรวจ ATK ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย

วันอังคารที่ 19 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565 กิจกรรมตรวจ ATK ของเด็กเล็ก ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน (ON-SITE) ณ สถานที่ตั้งของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย

พิธีถวายเทียนจำนำพรรษาเฉลิมพระเกียรติน้อมถวายเป็นพระกุศลแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ประจำปี พ.ศ.2565

โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาพิธีถวายเทียนจำนำพรรษาเฉลิมพระเกียรติน้อมถวายเป็นพระกุศลแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ประจำปี พ.ศ.2565  เพื่อเป็นการสืบสาน และอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น ในวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2565 ณ วัดวิเวกวังทอง หมู่ที่ 6 ต.นิยมชัย อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี

โครงการประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 28 – 29 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังแขม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงน้อย ได้ดำเนินการจัดโครงการประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีนายชุมเมฆ  มหาโยธี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เข้าร่วมการประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2565 ได้รับเกียรติจาก นายชุมเมฆ  มหาโยธี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย เป็นประธานในพิธี

สาธารณะสุขอำเภอสระโบสถ์ออกประเมินความพร้อมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงน้อย

เมื่อวันที่ 9 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565 สำนักงานสาธารณะสุขอำเภอสระโบสถ์ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ออกประเมินความพร้อมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงน้อย ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย

สาธารณะสุขอำเภอสระโบสถ์ออกประเมินความพร้อมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังแขม

เมื่อวันที่ 9 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565 สำนักงานสาธารณะสุขอำเภอสระโบสถ์ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ออกประเมินความพร้อมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังแขม ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย

รับสมัครเด็กปฐมวัยเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย ประจำปีการศึกษา 2565

กำหนดการรับสมัครเด็กปฐมวัยเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย ประจำปีการศึกษา 2565

โครงการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย ประจำปีการศึกษา 2564

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงน้อย และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังแขม จัดโครงการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อปรึกษาหารือการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และแนวทางการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019                            

โครงการคัดกรองนักเรียนกลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสพยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม พ.ศ.2565 นายศิรภาส จังอินทร์ ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และนางสาวนฤดี หงษ์ยนต์ นักวิชาการศึกษา ร่วมโครงการคัดกรองนักเรียนกลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสพยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564  ณ โรงเรียนบ้านวังแขม ตำบลนิยมชัย อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี

สำรวจข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้านในตำบลนิยมชัย

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน ในพื้นที่ตำบลนิยมชัย อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี  เพื่อจัดทำทะเบียนข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน และอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้สืบทอดต่อไป