องค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงน้อย

วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายการพัฒนา

วิสัยทัศน์ : ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีความพร้อมด้านร่างกายอารมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญา เรียนรู้อย่างมีความสุข เติบโตอย่างมีคุณภาพ สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

พันธกิจ :
1.พัฒนาความพร้อมของผู้เรียนทุกด้านเต็มศักยภาพ
2.พัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน
3.พัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้สะอาด มีสิ่งแวดล้อมที่ดี มีความปลอดภัย เป็นที่ยอมรับของชุมชน
4.ประสานชุมชน หน่วยงานต้นสังกัด ภาครัฐและเอกชน ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา

LINE_ALBUM_กิจกรรมเด็กเล็กศพด.บ้านดงน้อย_220706_12

จุดมุ่งหมายการพัฒนา :
1.ผู้เรียนมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัยและเต็มตามศักยภาพ
2.ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีระบบบริหารจัดการที่ดี มีบรรยากาศและวัฒนธรรมการปฎิบัติงานแบบสมานมิตร ใช้ศูนย์ฯเป็นฐานในการพัฒนา
4.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีระบบเครือข่าย ผู้อุปถัมป์ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ข่าวสารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ประกาศ เปิดรับสมัครเด็กปฐมวัยเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังแขม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงน้อย ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศ เปิดรับสมัครเด็กปฐมวัยเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังแขม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงน้อย ประจำปีการศึกษา 2566 รับสมัครตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566...

อ่านต่อ

กิจกรรมตรวจ ATK ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย

วันอังคารที่ 19 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565 กิจกรรมตรวจ ATK ของเด็กเล็ก ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน (ON-SITE)...

อ่านต่อ

โครงการประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 28 – 29 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังแขม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงน้อย ได้ดำเนินการจัดโครงการประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา...

อ่านต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย

คณะครูประจำศูนย์ฯ

อัตรว่าง

-

หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงน้อย

เจตจำนงสุจริตหัวหน้าศูนย์ฯ

เด็กทุกคนที่เข้ามาเรียนที่นี่ ต้องได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญา เรียนรู้อย่างมีความสุข เติบโตอย่างมีคุณภาพ

-

หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงน้อย

คณะครูและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ

นางสาวสำเนียง บุญมี

พนักงานจ้างทั่วไป(ปฏิบัติหน้าที่งานดูแลเด็ก และแม่บ้าน)

นางสาววารุณี เชื่อชน

พนักงานจ้างเหมาบริการ

องค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย

นักเรียนประจำศูนย์ฯ

นักเรียนประจำปีการศึกษา 2565

ระดับอนุบาล 2 ขวบ

Rina Ranti

Rina Ranti

Rina Ranti

Rina Ranti

Rina Ranti

Rina Ranti

Rina Ranti

Rina Ranti

Rina Ranti

ระดับอนุบาล 3 ขวบ

Rina Ranti

Rina Ranti

Rina Ranti

Rina Ranti

Rina Ranti

Rina Ranti

Rina Ranti

Rina Ranti

Rina Ranti

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงน้อย

แบบประเมินความพึงพอใจ

เพื่อสอบถามความพึงพอใจของผู้ปกครองที่จัดส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนในระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงน้อย สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัยสำหรับนำผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

LINE_ALBUM_กิจกรรมเด็กเล็กศพด.บ้านดงน้อย_220706_41

แนวทางการจัดการศึกษา ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ติดต่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

ที่อยู่

บ้านดงน้อย หมู่ที่ 2 ต.นิยมชัย อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 15240

โทรศัพท์

093-1795097

Email

cdc.dongnoy@niyomchai.go.th