ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงน้อย

เมื่อวันที่ 9 เดือนมีนาคม พ.ศ 2564 กองการศึกษาจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงน้อย ครั้งที่ 1/2564  ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านดงน้อย เพื่อร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางในการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และพิจารณางบประมาณต่างๆในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

Leave a Comment