นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย ได้เข้าร่วมดูการประกวดแข่งขัน โครงการชีวิตปลอดภัยจากอาหาร ยา และผลิตภัฑ์สุขภาพ ( อย.น้อย )