จ้างโครงการขยายท่อธารจ่ายน้ำระบบประปา (ท่อเมน) พร้อมอุปกรณ์ ท่อพีวีซี ขนาด ๒ นิ้ว (ชั้น มอก. ๘.๕)ระยะทางยาวประมาณ ๙๘๐ เมตร บริเวณจากกลุ่มบ้านม่วง ถึงบ้านนายเฉลิม บุญเพ็ชร หมู่ที่ ๘ บ้านคลองมะเกลือ ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้เยี่ยมชม : 0 Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

Read More »

จ้างโครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ต่อจาก คสล.เดิม ไปอ่างเก็บน้ำห้วยซับสองกว้าง ๓ เมตร ระยะทางยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตารางเมตร หมู่ที่ ๑ บ้านซับตะกั่ว ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้เยี่ยมชม : 0 Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

Read More »

จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากวัดสามแยกประดู่งามถึงบ้านนายสุวิทย์ เอ็นดู ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตารางเมตร หมู่ที่ ๑๑ ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้เยี่ยมชม : 0 Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

Read More »