รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565