รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 (ทดสอบ)