แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๒ บ้านวังมโนราห์ บริเวณถนนขึ้นเขาวังเปล กว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ตรม. ต.นิยมชัย อ.นิยมชัย จ.ลพบุรี (ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง