แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) และก่อสร้างถนน คสล.หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมรางวีและบ่อพัก สำเร็จรูปจำนวน ๑๕ บ่อ ระยะทางยาว ๓๔๖ เมตร บริเวณบ้านนายบุญธรรม บุญอ้อย ถึงบ้านนายผ่อน วัศวงษ์ หมู่ที่ ๒ บ้านวังแขม

จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๒ บ้านวังมโนราห์ บริเวณถนนขึ้นเขาวังเปล กว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ตรม. ต.นิยมชัย อ.นิยมชัย จ.ลพบุรี (ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง