ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) และก่อสร้างถนน คสล.หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมรางวีและบ่อพักสำเร็จรูปจำนวน ๑๕ บ่อ ระยะทางยาว ๓๔๖ เมตร บริเวณบ้านนายบุญธรรม บุญอ้อย ถึงบ้านนายผ่อน วัศวงษ์ หมู่ที่ ๗ บ้านวังแขม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทก่อสร้าง (ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยคนพิการ ประจำปี 2565 นางสาวพรสุดา หอมวันดี) จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง