ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทก่อสร้าง (ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยคนพิการ ประจำปี 2565 นางสาวพรสุดา หอมวันดี) จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(แบตเตอรี่) รถบรรทุกน้ำหมายเลขทะเบียน ป0234 ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง