ประกาศเชิญชวน

จ้างเหมาเครื่องจักรกล ขุดดินซ่อมท่อพีวีซีที่ชำรุดเสียหายพร้อมกลบดิน บริเวณ2 แห่ง อู่นายธรรมรงค์ และ บริเวณบ้านนางจุฑามาศ ทองสวย หมู่ที่10 ตำบลนิยมชัย อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) และก่อสร้างถนน คสล.หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมรางวีและบ่อพักสำเร็จรูปจำนวน ๑๕ บ่อ ระยะทางยาว ๓๔๖ เมตร บริเวณบ้านนายบุญธรรม บุญอ้อย ถึงบ้านนายผ่อน วัศวงษ์ หมู่ที่ ๗ บ้านวังแขม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)