ประกาศเชิญชวน

จ้างเหมาเครื่องจักรกล ขุดดินแนววางท่อพีวีซี พร้อมกลบดิน และเกลี่ยปรับแต่ง ระยะทางยาว ประมาณ 850 เมตร จุดบริเวณโรงสีชุมชนหมู่ที่ 6 ถึงบริเวณบ้านนายกฤษฎา อาษาทอง หมู่ที่6 บ้านด่านจันทร์ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณทางเข้าถนนทางหลวงหมายเลข ๒๓๒๑ เข้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย หมู่ที่๗ บ้านวังแขม ตำบลนิยมชัย อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด0.60 1.00เมตร จำนวน 9 ท่อน(มอก.ชั้น3) บริเวณนาผู้ใหญ่ยุทธ เสนา หมู่ที่9 ตำบลนิยมชัย อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด1.00 1.00เมตร จำนวน 8 ท่อน(มอก.ชั้น3) บริเวณบ้านนายสมชาย ทาสม หมู่ที่9 ตำบลนิยมชัย อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาเครื่องจักรกลขุดดินย้ายแนวท่อธารจ่าายน้ำระบบประปาหมู่บ้าน บริเวณ กศน.เก่า ถึง บ้านผู้ช่วยกบ หมู่ที่6 บ้านด่านจันทร์ ตำบลนิยมชัย อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง