ประกาศเชิญชวน

จ้างเหมาเครื่องจักรกล ขุดดินซ่อมท่อพีวีซีที่ชำรุดเสียหายพร้อมกลบดิน บริเวณ2 แห่ง อู่นายธรรมรงค์ และ บริเวณบ้านนางจุฑามาศ ทองสวย หมู่ที่10 ตำบลนิยมชัย อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง