ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

จ้างเหมาเครื่องจักรกล ขุดดินซ่อมท่อพีวีซีที่ชำรุดเสียหายพร้อมกลบดิน บริเวณ2 แห่ง อู่นายธรรมรงค์ และ บริเวณบ้านนางจุฑามาศ ทองสวย หมู่ที่10 ตำบลนิยมชัย อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ และก่อสร้างถนน คศล. พร้อมรางวีและบ่อพักจำนวน 15 บ่อ บริเวณบ้านนายบุญธรรม บุญอ้อย ถึงบ้าน นายถ่อน วัศวงษ์ หมู่ที่7 บ้านวังแขม ตำบลนิยมชัย อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) และก่อสร้างถนน คสล.หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมรางวีและบ่อพักสำเร็จรูปจำนวน ๑๕ บ่อ ระยะทางยาว ๓๔๖ เมตร บริเวณบ้านนายบุญธรรม บุญอ้อย ถึงบ้านนายผ่อน วัศวงษ์ หมู่ที่ ๗ บ้านวังแขม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จ้างเหมางานวางท่อระบายน้ำ คศล. บริเวณแทงค์ประปาหลังบ้านผู้ใหญ่คำ หมู่ที่5 บ้านรังเตี้ย ตำบลนิยมชัย อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง