ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ เพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปี พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง จำนวน 19 รายการ เพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปี พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง จำนวน 20 รายการ เพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปี พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาเครื่องจักรกล ขุดดินแนววางท่อพีวีซี พร้อมกลบดิน และเกลี่ยปรับแต่ง ระยะทางยาว ประมาณ 850 เมตร จุดบริเวณโรงสีชุมชนหมู่ที่ 6 ถึงบริเวณบ้านนายกฤษฎา อาษาทอง หมู่ที่6 บ้านด่านจันทร์ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) จำนวน 24 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คศล. ขนาด 1.00100เมตร จำนวน 8 ท่อน(มอก.ชั้น3) บริเวณบ้านนายจำนงค์ กลิ่นหอม หมู่ที่ 9 บ้านห้วยเขว้า ตำบลนิยมชัย อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาขุดลอกเหมืองส่งน้ำ ขนาดกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ยาว 100 เมตร ลึกจากเดิม 1.50 เมตร พร้อมถมปรับแต่งบริเวณแนวคันเหมืองทั้้งสองข้าง บริเวณ บ้านนายสาโรช หาญทนง หมู่ที่ 9 บ้านห้วยเขว้า ตำบลนิยมชัย อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง