ประกาศราคากลาง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) และก่อสร้างถนน คสล.หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมรางวีและบ่อพักสำเร็จรูปจำนวน ๑๕ บ่อ ระยะทางยาว ๓๔๖ เมตร บริเวณบ้านนายบุญธรรม บุญอ้อย ถึงบ้านนายผ่อน วัศวงษ์ หมู่ที่ ๗ บ้านวังแขม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)