จัดซื้อจัดจ้างในระบบ EGP

ซื้อปั๊มบาดาลสําหรับใช้ในกิจการประปาของ อบต.นิยมชัย หมู่ที่ ๖ บ้านด่านจันทร์ และ หมู่ที่ ๑๑ บ้านสามแยกประดู่งาม จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง