ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

กิจกรรม หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย ได้ดำเนินงานตามแนวทางบรูณาการกิจกรรม ” หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร ” ตามแนวทางการจัดกิจกรรมเตรียมประสบการณ์บูรณาการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา  สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้โครงการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 #WorldSoilday  #วันดินโลก  #soilswherefoodbegins  #Soils4Nutrition  #FAO  #MOI  #กระทรวงมหาดไทย  #บำบัดทุกข์บำรุงสุข  #SDGforAll #Changeforgood  

ประกาศ เปิดรับสมัครเด็กปฐมวัยเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังแขม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงน้อย ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศ เปิดรับสมัครเด็กปฐมวัยเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังแขม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงน้อย ประจำปีการศึกษา 2566 รับสมัครตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566 ถึง 15 พฤษภาคม 2566 รับเด็กที่มีอายุครบ 2 ขวบและ3 ขวบ สามารถติดต่อรับใบสมัครได้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังแขม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงน้อย ในวันและเวลาราชการ ข้อมูลผู้ติดต่อ นายศิรภาส  จังอินทร์        ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ เบอร์โทรศัพท์.  092-9604145 นางสุรางค์พิมล  ชูแทน     ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านวังแขม เบอร์โทรศัพท์.  092-9202512 นางสำเนียง   บุญมี        คนงานทั่วไป(ผู้ดูแลเด็ก) ศพด.บ้านดงน้อย เบอร์โทรศัพท์.  093-1795091 นางสาวณัชญ์ชญานนท์  เจริญวัย      ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา เบอร์โทรศัพท์.  083-7945541

กิจกรรมตรวจ ATK ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย

วันอังคารที่ 19 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565 กิจกรรมตรวจ ATK ของเด็กเล็ก ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน (ON-SITE) ณ สถานที่ตั้งของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย

โครงการประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 28 – 29 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังแขม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงน้อย ได้ดำเนินการจัดโครงการประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีนายชุมเมฆ  มหาโยธี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เข้าร่วมการประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2565 ได้รับเกียรติจาก นายชุมเมฆ  มหาโยธี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย เป็นประธานในพิธี

สาธารณะสุขอำเภอสระโบสถ์ออกประเมินความพร้อมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงน้อย

เมื่อวันที่ 9 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565 สำนักงานสาธารณะสุขอำเภอสระโบสถ์ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ออกประเมินความพร้อมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงน้อย ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย

สาธารณะสุขอำเภอสระโบสถ์ออกประเมินความพร้อมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังแขม

เมื่อวันที่ 9 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565 สำนักงานสาธารณะสุขอำเภอสระโบสถ์ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ออกประเมินความพร้อมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังแขม ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย

สำรวจเส้นทางท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ น้ำตกเตาต้น บริเวณบ้านดงหลุ่ม หมู่ที่ 3

เมื่อวันที่ 20 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้สำรวจเส้นทางท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ น้ำตกเตาต้น บริเวณบ้านดงหลุ่ม หมู่ที่ 3 ตำบลนิยมชัย เพื่อสำรวจเส้นทางเข้าออกน้ำตกและวางแผนพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยงเชิงธรรมชาติของตำบลนิยมชัย