กิจกรรม/โครงการ

กิจกรรมตรวจ ATK ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย

วันอังคารที่ 19 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565 กิจกรรมตรวจ ATK ของเด็กเล็ก ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน (ON-SITE) ณ สถานที่ตั้งของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย

พิธีถวายเทียนจำนำพรรษาเฉลิมพระเกียรติน้อมถวายเป็นพระกุศลแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ประจำปี พ.ศ.2565

โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาพิธีถวายเทียนจำนำพรรษาเฉลิมพระเกียรติน้อมถวายเป็นพระกุศลแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ประจำปี พ.ศ.2565  เพื่อเป็นการสืบสาน และอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น ในวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2565 ณ วัดวิเวกวังทอง หมู่ที่ 6 ต.นิยมชัย อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี

กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติติ์พระบรมราชินีนาถ

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น.นายสุรเดช สร้อยอุทา นายอำเภอสระโบสถ์ ร่วมกับ นายชุมเมฆ มหาโยธี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลนิยมชัย ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา ณ บริเวณบ่อขยะตำบลนิยมชัย อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี

กิจกรรมเคารพธงชาติ

องค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย ได้ดำเนินโครงการ กิจกรรมเคารพธงชาติ สร้างจิตสำนึกต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีในพระมหากรุณาธิคุณ แห่งพระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ณ บริเวณหน้าอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 08.00 น.

โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 18 เมษายน 2565 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริการส่วนตำบลนิยมชัยได้ลงพื้นที่ในการสำรวจช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต หมู่ที่ 1-12 ตำบลนิยมชัย ที่ได้รับความเดือดร้อน กรณีติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

โครงการแจกถุงยังชีพผู้กักตัวโควิด (Covid -19)

วันที่ 25 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย นำโดยนายชุมเมฆ มหาโยธี (นายกหนึ่ง) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สำนักปลัด มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ที่มีความเสี่ยงสูง ในการระบาดของโรค Covid-19 ไว้ใช้ในการกักตัวเพื่อสังเกตุอาการ ณ หมู่ที่ 3 บ้างดงหลุ่ม จำนวน 3 ครัวเรือน หมู่ที่ 4 บ้านเขาหมูมัน จำนวน 1 ครัวเรือน หมู่ที่ 5 บ้านรังเตี้ย จำนวน 2 ครัวเรือน หมู่ที่ 6 บ้านด่านจันทร์ จำนวน 1 ครัวเรือน หมู่ที่ 8 บ้านคลองมะเกลือ จำนวน 2 ครัวเรือน และหมู่ที่ 9 บ้านห้วยเขว้า ตำบลนิยมชัย อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี จำนวน 5 ครัวเรือน

มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ที่มีความเสี่ยงสูง ในการระบาดของโรค Covid-19

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย นำโดยนายชุมเมฆ มหาโยธี (นายกหนึ่ง) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย มอบหมายให้คณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. และเจ้าหน้าที่สำนักปลัด มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ที่มีความเสี่ยงสูง ในการระบาดของโรค Covid-19 ไว้ใช้ในการกักตัวเพื่อสังเกตุอาการ ณ หมู่ที่ 7 บ้านวังแขม จำนวน 2 ครัวเรือน หมู่ที่ 6 บ้านด่านจันทร์ ตำบลนิยมชัย อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี จำนวน 2 ครัวเรือน

โครงการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย ประจำปีการศึกษา 2564

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงน้อย และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังแขม จัดโครงการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อปรึกษาหารือการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และแนวทางการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019                            

โครงการคัดกรองนักเรียนกลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสพยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม พ.ศ.2565 นายศิรภาส จังอินทร์ ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และนางสาวนฤดี หงษ์ยนต์ นักวิชาการศึกษา ร่วมโครงการคัดกรองนักเรียนกลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสพยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564  ณ โรงเรียนบ้านวังแขม ตำบลนิยมชัย อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี

ดำเนินการส่งน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค หมู่ที่ 11

วันที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. เจ้าหน้าที่ อบต.นิยมชัย ดำเนินการส่งน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค หมู่ที่ 11 บ้านสามแยกประดู่งาม ตำบลนิยมชัย อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี