กิจกรรม/โครงการ

กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติติ์พระบรมราชินีนาถ

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น.นายสุรเดช สร้อยอุทา นายอำเภอสระโบสถ์ ร่วมกับ นายชุมเมฆ มหาโยธี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลนิยมชัย ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา ณ บริเวณบ่อขยะตำบลนิยมชัย อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี

กิจกรรมเคารพธงชาติ

องค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย ได้ดำเนินโครงการ กิจกรรมเคารพธงชาติ สร้างจิตสำนึกต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีในพระมหากรุณาธิคุณ แห่งพระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ณ บริเวณหน้าอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 08.00 น.

โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 18 เมษายน 2565 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริการส่วนตำบลนิยมชัยได้ลงพื้นที่ในการสำรวจช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต หมู่ที่ 1-12 ตำบลนิยมชัย ที่ได้รับความเดือดร้อน กรณีติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

โครงการแจกถุงยังชีพผู้กักตัวโควิด (Covid -19)

วันที่ 25 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย นำโดยนายชุมเมฆ มหาโยธี (นายกหนึ่ง) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สำนักปลัด มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ที่มีความเสี่ยงสูง ในการระบาดของโรค Covid-19 ไว้ใช้ในการกักตัวเพื่อสังเกตุอาการ ณ หมู่ที่ 3 บ้างดงหลุ่ม จำนวน 3 ครัวเรือน หมู่ที่ 4 บ้านเขาหมูมัน จำนวน 1 ครัวเรือน หมู่ที่ 5 บ้านรังเตี้ย จำนวน 2 ครัวเรือน หมู่ที่ 6 บ้านด่านจันทร์ จำนวน 1 ครัวเรือน หมู่ที่ 8 บ้านคลองมะเกลือ จำนวน 2 ครัวเรือน และหมู่ที่ 9 บ้านห้วยเขว้า ตำบลนิยมชัย อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี จำนวน 5 ครัวเรือน

มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ที่มีความเสี่ยงสูง ในการระบาดของโรค Covid-19

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย นำโดยนายชุมเมฆ มหาโยธี (นายกหนึ่ง) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย มอบหมายให้คณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. และเจ้าหน้าที่สำนักปลัด มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ที่มีความเสี่ยงสูง ในการระบาดของโรค Covid-19 ไว้ใช้ในการกักตัวเพื่อสังเกตุอาการ ณ หมู่ที่ 7 บ้านวังแขม จำนวน 2 ครัวเรือน หมู่ที่ 6 บ้านด่านจันทร์ ตำบลนิยมชัย อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี จำนวน 2 ครัวเรือน

โครงการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย ประจำปีการศึกษา 2564

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงน้อย และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังแขม จัดโครงการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อปรึกษาหารือการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และแนวทางการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019                            

โครงการคัดกรองนักเรียนกลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสพยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม พ.ศ.2565 นายศิรภาส จังอินทร์ ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และนางสาวนฤดี หงษ์ยนต์ นักวิชาการศึกษา ร่วมโครงการคัดกรองนักเรียนกลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสพยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564  ณ โรงเรียนบ้านวังแขม ตำบลนิยมชัย อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี

ดำเนินการส่งน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค หมู่ที่ 11

วันที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. เจ้าหน้าที่ อบต.นิยมชัย ดำเนินการส่งน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค หมู่ที่ 11 บ้านสามแยกประดู่งาม ตำบลนิยมชัย อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี

ดำเนินการส่งน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค หมู่ที่ 4

วันที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. เจ้าหน้าที่ อบต.นิยมชัย ดำเนินการส่งน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค หมู่ที่ 4 บ้านเขาหมูมัน ตำบลนิยมชัย อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี

ดำเนินการซ่อมไฟทางสาธารณะ บริเวณ หมู่ที่ 9

วันที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 12.00 น. เจ้าหน้าที่ อบต.นิยมชัย ดำเนินการซ่อมไฟทางสาธารณะ บริเวณ หมู่ที่ 9 บ้านห้วยเขว้า ตำบลนิยมชัย อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี จำนวน 2 จุด เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวกปลอดภัย