admin

จ้างเหมาเครื่องจักรกล ขุดดินซ่อมท่อพีวีซี ที่ชำรุดเสียหายพร้อมกลบดินปรับแต่งเรียบ จำนวน ๓ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์การศึกษา ระบบชุดDLTVZ(ชุดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม)ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงน้อย จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อซื้อถ้วยรางวัลสำหรับนักกีฬา ในโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๒๐ ตารางเมตร บริเวณบ้านนายน้อย โสภาพ ถึงคลองชลประทาน หมู่ที่ ๒ บ้านดงน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตารางเมตร บริเวณโรงสีถึงบ้านนางเพลิน พันธ์หว้า หมู่ที่ ๕ รังเตี้ย (ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัยกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตารางเมตร บริเวณบ้านนางพยุง บุญเพ็ชร ถึงบ้าน นายสาน พรมเจริญ หมู่ที่ ๓ บ้านดงหลุ่ม (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัยกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง