admin

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง จำนวน 20 รายการ เพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปี พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง จำนวน 19 รายการ เพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปี พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ เพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปี พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาเครื่องจักรกล ขุดดินแนววางท่อพีวีซี พร้อมกลบดิน และเกลี่ยปรับแต่ง ระยะทางยาว ประมาณ 850 เมตร จุดบริเวณโรงสีชุมชนหมู่ที่ 6 ถึงบริเวณบ้านนายกฤษฎา อาษาทอง หมู่ที่6 บ้านด่านจันทร์ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาเครื่องจักรกล ขุดดินแนววางท่อพีวีซี พร้อมกลบดิน และเกลี่ยปรับแต่ง ระยะทางยาว ประมาณ 850 เมตร จุดบริเวณโรงสีชุมชนหมู่ที่ 6 ถึงบริเวณบ้านนายกฤษฎา อาษาทอง หมู่ที่6 บ้านด่านจันทร์ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) จำนวน 24 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง