โครงการ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. 2566

วันที่ 13 เมษายน 2566  องค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย นำโดย นายชุมเมฆ  มหาโยธี จัดกิจกรรม “สืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. 2566” โดยมีเป้าหมายเพื่อฟื้นฟู ส่งเสริม อนุรักษ์ เผยแพร่ และรักษาสืบทอดความงดงามของประเพณีสงกรานต์และสถาบันครอบครัว  พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในการดูแลตนเอง การใช้ชีวิตในช่วงสูงวัยอย่างมีคุณค่า  สร้างแบบอย่างให้คนรุ่นหลัง การเข้าใจถึงสิทธิต่างๆของผู้สูงอายุ การได้เข้าร่วมทำกิจกรรมนันทนาการ รวมทั้งส่งเสริมให้ลูกหลานได้แสดงความรัก  ความห่วงใย และความกตัญญูต่อผู้สูงอายุและคาดว่าโครงการดังกล่าวจะมีส่วนส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งครอบครัวและชุมชนโดยรวม โดยใช้สถาบันครอบครัวเป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนความเข้มแข็งของชุมชนต่อไป