โครงการ “การเฝ้าระวัง และการให้ความรู้ในการป้องกันยาเสพติดแก่เด็กและเยาวชน”

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย ได้จัดกิจกรรม”การเฝ้าระวัง และการให้ความรู้ในการป้องกันยาเสพติดแก่เด็กและเยาวชน”ประจำปี 2565 เพื่อให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาทั้ง 2 แห่ง สร้างภูมิคุ้มกันด้านยาเสพติดและมีแกนนำต้านยาเสพติด เด็กและเยาวชนนำความรู้ไปขยายผลแก่คนไกล้ชิดในครอบครัว เพื่อนบ้าน และชุมชนใกล้เคียง