โครงการอบรมให้ความรู้ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมให้ความรู้ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ร่วมกับ หมู่บ้านในเขตตำบลนิยมชัย จำนวน 12 หมู่บ้าน เพพื่อเป็นไปตามโครงการตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข