โครงการรณรงค์ให้สถานที่ราชการ และสถานที่สาธารณะ เป็นสถานที่ปลอดบุหรี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น. นำโดย นายชุมเมฆ  มหาโยธี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย ดำเนินการโครงการรณรงค์ให้สถานที่ราชการ และสถานที่สาธารณะ เป็นเขตปลอดบุหรี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565