โครงการฝึกอบรมอาชีพประจำปี 2565

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย   ดำเนินดารจัดกิจกรรมฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ ภายใต้โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมที่จะสร้างงานและเป็นอีกทางเลือกของการสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ ของชาวบ้านผู้สนใจ ในเขตตำบลนิยมชัย หมู่ที่ 1-12 ซึ่งเป็นการสานสัมพันธ์และสร้างความใกล้ชิดที่ดีหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน