โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้พิการ ประจำปี 2565 (ส่งมอบบ้านผู้พิการ)

วันที่  20 กรกฎาคม 2565 นายชุมเมฆ  มหาโยธี  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย ได้ดำเนินการสงมอบบ้านให้ผู้พิการ จำนวน 3 ราย  เพื่อให้ผู้พิการได้รับความสะดวกในด้านที่อยู่อาศัย