โครงการปรับปรุงสภาพสิ่งแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุ ประจำปี 2566

วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชะ นำโดยนายชุมเมฆ  มหาโยธี และ ชมรมผู้สูงอายุตำบลนิยมชัย ได้ดำเนินการมอบบ้านตามโครงการปรับปรุงสภาพสิ่งแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 จำนวน  3 ราย ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ผุ้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย