โครงการประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 28 – 29 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังแขม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงน้อย ได้ดำเนินการจัดโครงการประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีนายชุมเมฆ  มหาโยธี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เข้าร่วมการประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2565 ได้รับเกียรติจาก นายชุมเมฆ  มหาโยธี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย เป็นประธานในพิธี

Leave a Comment