โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 18 เมษายน 2565 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริการส่วนตำบลนิยมชัยได้ลงพื้นที่ในการสำรวจช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต หมู่ที่ 1-12 ตำบลนิยมชัย ที่ได้รับความเดือดร้อน กรณีติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

 

Leave a Comment