โครงการจัดสวัสดิการ โดยชมรมผู้สูงอายุ ตำบลนิยมชัย

วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย ร่วมกับ ชมรมผู้สูงอายุตำบลนิยมชัย ได้จัดกิจกรรม เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุและมอบสิ่งของให้แก่ผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ตำบลนิยมชัย เพื่อพบปะพูดคุยผู้สูงอายุ ติดบ้าน  และเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่