เยี่ยมบ้านผู้พิการ

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 นายชุมเมฆ  มหาโยธี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัยพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัยได้ลงพื้นที่เยี่ยมผู้พิการติดเตียงที่ต้องการความช่วยเหลือ พร้อมมอบสิ่งของสำหรับใช้ในชีวิตประจำวันให้กับครอบครัวเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

เยี่ยมผู้พิการ