เจ้าหน้าที่กองช่าง ยกสเมิร์ซ หมู่ที่ 11 บ้านสามแยกประดู่งาม

วันที่ 26 ตุลาคม 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย
นำโดยนายชุมเมฆ มหาโยธี (นายกหนึ่ง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย
มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง ยกสเมิร์ซ หมู่ที่ 11 บ้านสามแยกประดู่งาม ตำบลนิยมชัย อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี