องค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย

หัวหน้าส่วนราชการ

ภารกิจด้านการบริหารหน่วยงาน

1.  รับมอบนโยบายการบริหารงานจากคณะผู้บริหารโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ข้อบัญญัติระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ
2.  สั่ง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการภายในหน่วยงานของ อบต.
3.  วางกรอบแนวทางการปฏิบัติงานตามระเบียบเพื่อให้งานของ อบต.เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
5.  ดำเนินการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
6.  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น

ปลัด

นายยงยุทธ สีดาธนานุกูล

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย

087-1216688

รองตู่ลงเว็บ

นายปริญญา ปรัชญาภูมิ

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย

086-1304874

ปฏิกานต์

นางปฏิกาญจน์ วงษ์สมบัติ

หัวหน้าสำนักปลัด

098-2679719

ตำแหน่งว่าง

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่งว่าง

ผู้อำนวยการกองช่าง

ศิรภาส

นายศิรภาส จังอินทร์

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

092-9604145

วิลัยลักษณ์

นางสาววิลัยลักษณ์ บุญช่วย

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

089-2399039

องค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย

ยินดีให้บริการ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดบริการสาธารณะตามมาตรฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ได้อย่างทั่วถึง เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายในปี 2565