องค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย

หัวหน้าส่วนราชการ

ภารกิจด้านการบริหารหน่วยงาน

1.  รับมอบนโยบายการบริหารงานจากคณะผู้บริหารโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ข้อบัญญัติระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ
2.  สั่ง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการภายในหน่วยงานของ อบต.
3.  วางกรอบแนวทางการปฏิบัติงานตามระเบียบเพื่อให้งานของ อบต.เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
5.  ดำเนินการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
6.  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น

รองตู่ลงเว็บ

นายปริญญา ปรัชญาภูมิ

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริการส่วนตำบลนิยมชัย

086-1304874

รองตู่ลงเว็บ

นายปริญญา ปรัชญาภูมิ

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย

086-1304874

พงศธร

นายพงศธร มอร์นิ่งสตาร์ ทองเกิด

นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

095-6375440

นางฤทัย กันไพเราะ

        นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ        รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการคลัง

 098-2678853

นายปริญญา ปรัชญาภูมิ

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง

086-1304874

วิลัยลักษณ์

นางสาววิลัยลักษณ์ บุญช่วย

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

089-2399039

วิลัยลักษณ์

นางสาววิลัยลักษณ์ บุญช่วย

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

089-2399039

องค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย

ยินดีให้บริการ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดบริการสาธารณะตามมาตรฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ได้อย่างทั่วถึง เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายในปี 2565