Slide 2

21 มิถุนายน 2565 by Admin

กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ
Image is not available

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 นายสุรเดช สร้อยอุทา นายอำเภอสระโบสถ์ ร่วมกับ นายชุมเมฆ มหาโยธี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลนิยมชัย ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติฯ…

Slide 2

20 มิถุนายน 2565 by Admin

กิจกรรมเคารพธงชาติ
Image is not available

องค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย ได้ดำเนินโครงการ กิจกรรมเคารพธงชาติ สร้างจิตสำนึกต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี…

Slide 3

3 มิถุนายน 2565 by Admin

ร่วมกิจกรรมวางพานพุ่มและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ
Image is not available

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2565 นายชุมเมฆ มหาโยธี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ฯ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย ได้ร่วมกิจกรรมวางพานพุ่มและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

previous arrow
next arrow

องค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย

ยินดีให้บริการ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดบริการสาธารณะตามมาตรฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ได้อย่างทั่วถึง เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายในปี 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย

วิสัยทัศน์การพัฒนา

วิสัยทัศน์ คือ สภาพการณ์ที่องค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัยที่ปรารถนาให้เกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งมีความสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร

ทำงานด้วยความโปร่งใส

การกระทำการใด ๆ ขององค์กรที่แสดงออกถึงความชัดเจน ตรงไปตรงมา มีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน การประพฤติปฏิบัติของบุคลากรตั้งอยู่บนฐานคติของความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดีต่อหน้าที่ สามารถตรวจสอบและชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัย

บริการประทับใจ

การให้บริการที่ดีคือ "หัวใจสำคัญ" ในการให้บริการประชาชน เมื่อประชาชนเกิดความสนใจในภารกิจหรือบริการของ อบต.แล้ว สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คงจะเป็น "การให้บริการที่ดี" ทำให้ประชาชนเกิดความประทับใจ จนอยากกลับมาใช้บริการอีกครั้ง

ก้าวไกลด้วยศักยภาพ

อบต.นิยมชัยยังคงมุ่งมั่นที่จะเสนอนโยบายที่เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่ สร้างการกระจายอำนาจลงสู่ท้องถิ่น เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงงบประมาณ ทรัพยากรในพื้นที่ และสวัสดิการต่างๆ ที่ทุกคนสามารถได้ประโยชน์อย่างทั่วถึง

เจตจำนงสุจริตผู้บริหาร

ผมจะทำหน้าที่และบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต วิริยะอุตสาหะ บนพื้นฐานของความถูกต้อง เป็นธรรมโปร่งใส ตรวจสอบได้ เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยยึดถือระเบียบกฎหมาย นโยบายที่กำหนดไว้ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวตำบลนิยมชัย
นายชุมเมฆ มหาโยธี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย

โทร. 081-2926667

ข่าวสาร อบต.นิยมชัย

ท่านสามารถเลือกเข้าหมวดหมู่ของสิ่งที่ท่านต้องการทราบข้อมูลขององค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย ได้จากที่นี่….

องค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย

No GIFT POLICY

“งดให้ งดรับ” เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใส

องค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย

บริการของ อบต.

รับชำระภาษี

ให้บริการจัดเก็บภาษีที่อบต.จัดเก็บเอง ประกอบด้วย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้ายเป็นประจำทุกปี รวมถึงค่าธรรมประเภทอื่นๆ

ออกใบอนุญาต

ให้บริการตรวจสอบแบบก่อสร้างอาคารประเภทต่างๆ พร้อมออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารในเขตพื้นที่ ออกใบอนุญาตประเภทต่างๆ

รับเรื่องร้องเรียน

ให้บริการในด้านการสงเคราะห์ การบรรเทาสาธารณภัย การแก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคาญ การช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ในเขตอบต.

องค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย

ข่าวสาร อบต.ล่าสุด

เจ้าหน้าที่กองช่าง ดำเนินการซ่อมไฟสาธารณะ ณ วัดเกาะโบสถ์

วันที่ 28 ตุลาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย นำโดยนายชุมเมฆ มหาโยธี (นายกหนึ่ง) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง ดำเนินการซ่อมไฟสาธารณะ ณ วัดเกาะโบสถ์ ตำบลนิยมชัย...

อ่านต่อ

ซ่อมท่อประปาบริเวณสระหลวง หมู่ที่ 2 บ้านดงน้อย

วันที่ 27 ตุลาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย นำโดยนายชุมเมฆ มหาโยธี (นายกหนึ่ง) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง ซ่อมท่อประปาบริเวณสระหลวง หมู่ที่ 2 บ้านดงน้อย...

อ่านต่อ

ซ่อมท่อประปา หมู่ที่ 5 บ้านรังเตี้ย

วันที่ 27 ตุลาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย นำโดยนายชุมเมฆ มหาโยธี (นายกหนึ่ง) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง ซ่อมท่อประปา หมู่ที่ 5 บ้านรังเตี้ย...

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่กองช่าง เปลี่ยนแคป หมู่ที่ 2 บ้านดงน้อย

วันที่ 27 ตุลาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย นำโดยนายชุมเมฆ มหาโยธี (นายกหนึ่ง) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง เปลี่ยนแคป หมู่ที่ 2 บ้านดงน้อย...

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่กองช่าง ยกสเมิร์ซ หมู่ที่ 11 บ้านสามแยกประดู่งาม

วันที่ 26 ตุลาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย นำโดยนายชุมเมฆ มหาโยธี (นายกหนึ่ง) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง ยกสเมิร์ซ หมู่ที่ 11 บ้านสามแยกประดู่งาม...

อ่านต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากวัดสามแยกประดู่งามถึงบ้านนายสุวิทย์ เอ็นดู ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตารางเมตร หมู่ที่ ๑๑ ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้เยี่ยมชม : 0 Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

อ่านต่อ

จ้างโครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ต่อจาก คสล.เดิม ไปอ่างเก็บน้ำห้วยซับสองกว้าง ๓ เมตร ระยะทางยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตารางเมตร หมู่ที่ ๑ บ้านซับตะกั่ว ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้เยี่ยมชม : 0 Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

อ่านต่อ

จ้างโครงการขยายท่อธารจ่ายน้ำระบบประปา (ท่อเมน) พร้อมอุปกรณ์ ท่อพีวีซี ขนาด ๒ นิ้ว (ชั้น มอก. ๘.๕)ระยะทางยาวประมาณ ๙๘๐ เมตร บริเวณจากกลุ่มบ้านม่วง ถึงบ้านนายเฉลิม บุญเพ็ชร หมู่ที่ ๘ บ้านคลองมะเกลือ ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้เยี่ยมชม : 0 Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

อ่านต่อ

จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากวัดสามแยกประดู่งามถึงบ้านนายสุวิทย์ เอ็นดู ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตารางเมตร หมู่ที่ ๑๑ ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้เยี่ยมชม : 0 Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

อ่านต่อ

covid1
covid2
covid3
previous arrow
next arrow
Shadow

องค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย

วิดีทัศน์น่าสนใจ

ที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

แบบประเมินความพึงพอใจ

เพื่อสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการเข้าใช้สถานที่และบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย สำหรับนำผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

คำถามที่พบบ่อย FAQ

เป็นคำถามที่มักจะมีผู้สอบถามเข้ามาบ่อยๆ เป็นจำนวนมาก องค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย จึงได้จัดรวบรวมคำถามดังกล่าว และหาคำตอบไว้ เพื่อให้ผู้รับบริการหรือผู้สอบถามเข้ามา สามารถหาคำตอบในที่นี้ได้ด้วยตัวเอง ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นคำถามเกี่ยวกับการจัดการด้านสวัสดิการสังคม เช่น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ หรือขั้นตอนการชำระภาษี การยื่นเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ความเดือดร้อน เป็นต้น

ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จะต้องมีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

 1. สัญชาติไทย มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน
 2. อายุ60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 3. ต้องไม่เคยได้รับสิทธิ์ประโยชน์จากหน่วยงานรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ ไม่ว่าจะเป็นเงินบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ รวมถึงเงินอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน เช่น ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ที่ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจำ หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐจัดให้เป็นประจำ

สำหรับการลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปี 2565 จะเป็นการลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับเงินในปีงบประมาณ 2566 (คือเดือนตุลาคม 2565-กันยายน 2566) ดังนั้น ผู้ที่ลงทะเบียนในปี 2565 จะยังไม่ได้รับเงินในทันที เพราะจะได้รับเงินตั้งแต่ปีงบประมาณ 2566 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ผู้ที่สามารถลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพในปี 2566 ได้ คือ

 1. ผู้ที่มีอายุ60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุมาก่อน
 2. ผู้ที่จะมีอายุครบ60 ปี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งนับอายุจนถึงวันที่ 1 กันยายน2564 ดังนั้นต้องเป็นผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2506 จึงจะมีสิทธิ์ลงทะเบียนล่วงหน้าในปี 2565 เพื่อรอรับเงินในปีงบประมาณ 2566 (สำหรับผู้สูงอายุที่ทะเบียนราษฎรระบุเฉพาะปีเกิด แต่ไม่ทราบวันเกิด/เดือนเกิด ให้ถือว่าเกิดวันที่ 1 มกราคม ของปีนั้น ๆ)
 3. ผู้ที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปที่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแล้ว แต่มีการย้ายภูมิลำเนา เช่น เคยลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพที่จังหวัดชลบุรี แต่ปีนี้ย้ายภูมิลำเนามาอยู่ที่ตำบลนิยมชัย จะต้องไปลงทะเบียนใหม่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย
 1. รับเงินสดด้วยตนเอง
 2. รับเงินสดโดยผู้รับมอบอำนาจ
 3. โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารนามผู้มีสิทธิ
 4. โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้รับมอบอำนาจ

1.ผู้พิการรายใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียน และผู้พิการที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาใหม่ ก่อนหรือภายในเดือนพฤศจิกายนของปีนั้น
2. ผู้พิการซึ่งจะมีสิทธิได้รับเงินเบี้ยความพิการ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังนี้

– มีสัญชาติไทย
– มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน
– มีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ
– ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ

ให้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ ยื่นคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย  ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ในวันเวลาราชการ

คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการจะต้องนำหลักฐานประกอบแบบคำขอลงทะเบียนดังนี้

 1. บัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการพร้อมสำเนา
 2. ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา
 3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสำเนา สำหรับกรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยความพิการผ่านธนาคาร
 4. บัตรประจำตัวประชาชนผู้ดูแลคนพิการ กรณีเป็นผู้ยื่นคำขอแทนคนพิการในการยื่นคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ จะต้องแสดงความประสงค์ของรับเงินเบี้ยความพิการโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง
 1. รับเงินสดด้วยตนเอง
 2. รับเงินสดโดยผู้ดูแลคนพิการ
 3. โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารนามผู้มีสิทธิ
 4. โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้ดูแลคนพิการ

องค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย

ข้อมูลข่าวสาร

องค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย

เชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย

ติดต่อ อบต.นิยมชัย

ท่านสามารถติดต่อ อบต.นิยมชัย อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี ในวันและเวลาราชการตามรายละเอียดดังนี้

อีเมล

saraban@niyomchai.go.th

โทรศัพท์/โทรสาร

036-689758/036-689946

ที่ตั้งสำนักงาน

เลขที่ ถ.สระโบสถ์-ชัยบาดาล ต.นิยมชัย อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 15240

ส่งข้อความ

แผนที่ตั้งสำนักงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย