องค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย

ยินดีให้บริการ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดบริการสาธารณะตามมาตรฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ได้อย่างทั่วถึง เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายในปี 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย

วิสัยทัศน์การพัฒนา

วิสัยทัศน์ คือ สภาพการณ์ที่องค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัยที่ปรารถนาให้เกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งมีความสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร

ทำงานด้วยความโปร่งใส

การกระทำการใด ๆ ขององค์กรที่แสดงออกถึงความชัดเจน ตรงไปตรงมา มีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน การประพฤติปฏิบัติของบุคลากรตั้งอยู่บนฐานคติของความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดีต่อหน้าที่ สามารถตรวจสอบและชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัย

บริการประทับใจ

การให้บริการที่ดีคือ "หัวใจสำคัญ" ในการให้บริการประชาชน เมื่อประชาชนเกิดความสนใจในภารกิจหรือบริการของ อบต.แล้ว สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คงจะเป็น "การให้บริการที่ดี" ทำให้ประชาชนเกิดความประทับใจ จนอยากกลับมาใช้บริการอีกครั้ง

ก้าวไกลด้วยศักยภาพ

อบต.นิยมชัยยังคงมุ่งมั่นที่จะเสนอนโยบายที่เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่ สร้างการกระจายอำนาจลงสู่ท้องถิ่น เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงงบประมาณ ทรัพยากรในพื้นที่ และสวัสดิการต่างๆ ที่ทุกคนสามารถได้ประโยชน์อย่างทั่วถึง

เจตจำนงสุจริตผู้บริหาร

ผมจะทำหน้าที่และบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต วิริยะอุตสาหะ บนพื้นฐานของความถูกต้อง เป็นธรรมโปร่งใส ตรวจสอบได้ เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยยึดถือระเบียบกฎหมาย นโยบายที่กำหนดไว้ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวตำบลนิยมชัย
นายชุมเมฆ มหาโยธี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย

โทร. 081-2926667

news1
ข่าวประชาสัมพันธ์
project1
กิจกรรม/โครงการ
buy
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
health
ข่าวสารกองทุนฯ
egp
จัดซื้อ-จัดจ้าง EGP

องค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย

No GIFT POLICY

“งดให้ งดรับ” เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใส

องค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย

บริการของ อบต.

รับชำระภาษี

ให้บริการจัดเก็บภาษีที่อบต.จัดเก็บเอง ประกอบด้วย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้ายเป็นประจำทุกปี รวมถึงค่าธรรมประเภทอื่นๆ

ออกใบอนุญาต

ให้บริการตรวจสอบแบบก่อสร้างอาคารประเภทต่างๆ พร้อมออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารในเขตพื้นที่ ออกใบอนุญาตประเภทต่างๆ

รับเรื่องร้องเรียน

ให้บริการในด้านการสงเคราะห์ การบรรเทาสาธารณภัย การแก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคาญ การช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ในเขตอบต.

องค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย

ข่าวสาร อบต.ล่าสุด

กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติติ์พระบรมราชินีนาถ

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น.นายสุรเดช สร้อยอุทา นายอำเภอสระโบสถ์ ร่วมกับ นายชุมเมฆ มหาโยธี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย คณะผู้บริหาร...

อ่านต่อ

กิจกรรมเคารพธงชาติ

องค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย ได้ดำเนินโครงการ กิจกรรมเคารพธงชาติ สร้างจิตสำนึกต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีในพระมหากรุณาธิคุณ แห่งพระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ณ บริเวณหน้าอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย...

อ่านต่อ

สาธารณะสุขอำเภอสระโบสถ์ออกประเมินความพร้อมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงน้อย

เมื่อวันที่ 9 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565 สำนักงานสาธารณะสุขอำเภอสระโบสถ์ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ออกประเมินความพร้อมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงน้อย ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย ผู้เยี่ยมชม : 4 Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

อ่านต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย

ช่องทางการตอบแบบ

ข้อมูลการตอบของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อ การพัฒนาหน่วยงานของรัฐและการพัฒนาประเทศ ข้อมูลการตอบของท่านจะไม่มีการรายงานผลรายบุคคล ท่านสามารถตอบคำถามได้ตามความจริงมากที่สุด ขอขอบคุณ

iit

IIT

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

eit

EIT

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

covid1
covid2
covid3
previous arrow
next arrow
Shadow

องค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย

วิดีทัศน์น่าสนใจ

ที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

แบบประเมินความพึงพอใจ

เพื่อสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการเข้าใช้สถานที่และบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย สำหรับนำผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

คำถามที่พบบ่อย FAQ

เป็นคำถามที่มักจะมีผู้สอบถามเข้ามาบ่อยๆ เป็นจำนวนมาก องค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย จึงได้จัดรวบรวมคำถามดังกล่าว และหาคำตอบไว้ เพื่อให้ผู้รับบริการหรือผู้สอบถามเข้ามา สามารถหาคำตอบในที่นี้ได้ด้วยตัวเอง ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นคำถามเกี่ยวกับการจัดการด้านสวัสดิการสังคม เช่น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ หรือขั้นตอนการชำระภาษี การยื่นเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ความเดือดร้อน เป็นต้น

ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จะต้องมีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

 1. สัญชาติไทย มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน
 2. อายุ60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 3. ต้องไม่เคยได้รับสิทธิ์ประโยชน์จากหน่วยงานรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ ไม่ว่าจะเป็นเงินบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ รวมถึงเงินอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน เช่น ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ที่ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจำ หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐจัดให้เป็นประจำ

สำหรับการลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปี 2565 จะเป็นการลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับเงินในปีงบประมาณ 2566 (คือเดือนตุลาคม 2565-กันยายน 2566) ดังนั้น ผู้ที่ลงทะเบียนในปี 2565 จะยังไม่ได้รับเงินในทันที เพราะจะได้รับเงินตั้งแต่ปีงบประมาณ 2566 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ผู้ที่สามารถลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพในปี 2566 ได้ คือ

 1. ผู้ที่มีอายุ60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุมาก่อน
 2. ผู้ที่จะมีอายุครบ60 ปี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งนับอายุจนถึงวันที่ 1 กันยายน2564 ดังนั้นต้องเป็นผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2506 จึงจะมีสิทธิ์ลงทะเบียนล่วงหน้าในปี 2565 เพื่อรอรับเงินในปีงบประมาณ 2566 (สำหรับผู้สูงอายุที่ทะเบียนราษฎรระบุเฉพาะปีเกิด แต่ไม่ทราบวันเกิด/เดือนเกิด ให้ถือว่าเกิดวันที่ 1 มกราคม ของปีนั้น ๆ)
 3. ผู้ที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปที่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแล้ว แต่มีการย้ายภูมิลำเนา เช่น เคยลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพที่จังหวัดชลบุรี แต่ปีนี้ย้ายภูมิลำเนามาอยู่ที่ตำบลนิยมชัย จะต้องไปลงทะเบียนใหม่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย
 1. รับเงินสดด้วยตนเอง
 2. รับเงินสดโดยผู้รับมอบอำนาจ
 3. โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารนามผู้มีสิทธิ
 4. โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้รับมอบอำนาจ

1.ผู้พิการรายใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียน และผู้พิการที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาใหม่ ก่อนหรือภายในเดือนพฤศจิกายนของปีนั้น
2. ผู้พิการซึ่งจะมีสิทธิได้รับเงินเบี้ยความพิการ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังนี้

– มีสัญชาติไทย
– มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน
– มีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ
– ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ

ให้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ ยื่นคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย  ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ในวันเวลาราชการ

คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการจะต้องนำหลักฐานประกอบแบบคำขอลงทะเบียนดังนี้

 1. บัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการพร้อมสำเนา
 2. ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา
 3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสำเนา สำหรับกรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยความพิการผ่านธนาคาร
 4. บัตรประจำตัวประชาชนผู้ดูแลคนพิการ กรณีเป็นผู้ยื่นคำขอแทนคนพิการในการยื่นคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ จะต้องแสดงความประสงค์ของรับเงินเบี้ยความพิการโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง
 1. รับเงินสดด้วยตนเอง
 2. รับเงินสดโดยผู้ดูแลคนพิการ
 3. โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารนามผู้มีสิทธิ
 4. โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้ดูแลคนพิการ

องค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย

ข้อมูลข่าวสาร

องค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย

เชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย

ติดต่อ อบต.นิยมชัย

ท่านสามารถติดต่อ อบต.นิยมชัย อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี ในวันและเวลาราชการตามรายละเอียดดังนี้

อีเมล

saraban@niyomchai.go.th

โทรศัพท์/โทรสาร

036-689758/036-689946

ที่ตั้งสำนักงาน

เลขที่ ถ.สระโบสถ์-ชัยบาดาล ต.นิยมชัย อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 15240

ส่งข้อความ

แผนที่ตั้งสำนักงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย