องค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย

หน่วยตรวจสอบภายใน

ภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ

มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
– งานจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี
– งานตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของเอกสารการเงิน  การบัญชี  เอกสารการรับ – จ่ายเงินทุกประเภท 
– งานตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน  การบัญชี 
– งานตรวจสอบการสรรหาพัสดุและทรัพย์สิน  การเก็บรักษาพัสดุและทรัพย์สิน 
– งานตรวจสอบการทำประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
– งานตรวจสอบ  ติดตามและการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการให้เป็นไปตามนโยบาย  วัตถุประสงค์  และเป้าหมายที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด 
– งานวิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ  ประหยัดคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรของส่วนราชการต่าง ๆ 
– งานประเมินการควบคุมภายในและการประเมินด้านอื่น ๆ ของหน่วยรับตรวจ 
– งานรายงานผลการตรวจสอบภายใน  ตรวจนิเทศให้คำแนะนำปรึกษา  เพื่อหาแนวทางแก้ไขในการปรับปรุงการปฏิบัติงานแก่หน่วยรับตรวจและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
– งานจัดฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรในเรื่องการตรวจสอบภายในและเรื่องอื่นที่จำเป็นในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงาน 
– งานบริการข้อมูล  สถิติแก่หน่วยรับตรวจและผู้ที่เกี่ยวข้อง
– งานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

อัตรว่าง

ตำแหน่งอัตราว่าง

นักวิชาการตรวจสอบภายใน(ขอใช้บัญชี กสถ.)

องค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย

ยินดีให้บริการ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดบริการสาธารณะตามมาตรฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ได้อย่างทั่วถึง เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายในปี 2565