สุขภาพกาย สุขภาพใจ ของผู้สูงวัย

องค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย ร่วม กับ รพสต.ตำบลนิยมชัย ดำเนินกิจกรรมตรวจสุขภาพร่างกายให้แก่ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ภายใต้โครงการ สุขภาพกาย สุขภาพใจของผู้สูงวัยในพื้นที่ตำบลนิยมชัย