สำรวจข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้านในตำบลนิยมชัย

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน ในพื้นที่ตำบลนิยมชัย อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี  เพื่อจัดทำทะเบียนข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน และอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้สืบทอดต่อไป

Leave a Comment