องค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย

สำนักปลัด

ภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบล และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนตำบลโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย โดยมีการแบ่งงานภายในออกเป็น 8 งาน  ดังนี้

1.1 งานบริหารงานทั่วไป
         – งานธุรการ งานสารบรรณ
         – งานอำนวยการและข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
         – งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล
         – งานตรวจสอบภายใน
         – งานสนับสนุนและบริการประชาชน
         – งานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
         – งานอื่นที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนใด
1.2  งานนโยบายและแผน
         – งานนโยบายและแผนพัฒนา
         – งานวิชาการและแผน
         – งานข้อมูลการประชาสัมพันธ์
         – งานงบประมาณ
         – งานพิจารณาโครงการ/กิจกรรมที่จะขอรับเงินอุดหนุนของ อบต.
         – งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์
1.3  งานบริหารงานบุคคล
         – งานบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ทุกระดับ ทุกตำแหน่ง
         – งานสวัสดิการและประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ
         – งานการพัฒนาบุคลากร
         – งานเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี
         – งานเกี่ยวกับการพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
         – งานระบบสารสนเทศระบบข้อมูลบุคลากรท้องถิ่น LHR
         – งานทะเบียนประวัติผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
1.4  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
         – งานอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
         – งานเตรียมแผนป้องกันภัย งานช่วยเหลือ และฟื้นฟูผู้ประสบภัย
         – งานกู้ภัยต่างๆ
         – งานอันเกี่ยวเนื่องกับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
         – งานรักษาความสงบเรียบร้อยขององค์การบริหารส่วนตำบล
         – งานบริการระบบแพทย์ฉุกเฉิน EMS
         – งานรักษาความสะอาด
1.5  งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
         – งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
         – งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ
         – งานสุขาภิบาลทั่วไปและงานสุขาภิบาลอาหารสถานประกอบการ
         – งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
         – งานศูนย์บริการสาธารณสุข
1.6  งานกฎหมายและคดี
         – งานกฎหมายและนิติกรรม สัญญาต่างๆ
         – งานการดำเนินการทางคดีและการปกครอง
         – งานร้องเรียน ร้องทุกข์และอุทธรณ์
         – งานข้อบัญญัติ ข้อบังคับ และระเบียบ อบต.
1.7  งานกิจการสภา อบต.
         – งานระเบียบข้อบังคับการประชุม
         – งานการประชุมสภา อบต.
         – งานอำนวยการและประสานงานของกิจการสภา
1.8  งานส่งเสริมการเกษตรและปศุสัตว์
         – งานข้อมูลวิชาการเกษตร
          – งานเทคโนโลยีทางการเกษตร
          – งานส่งเสริมทางด้านการเกษตร พืชไร่ พืชสวน
         – งานส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
         – งานส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์
         – งานควบคุมและป้องกันโรคระบาด

พงศธร

นายพงศธร มอร์นิ่งสตาร์ ทองเกิด

นักทรัพยาการบุคคล ปฏิบัติการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด

095-6375440

พงศธร

นายพงศธร มอร์นิ่งสตาร์ ทองเกิด

นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ

S__22585536

นางสาวนารีรัตน์ มุนนท์

นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ

นางสาวอารยา หรุ่นเลิศ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ

อัตรว่าง

ตำแหน่งอัตราว่าง

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ขอใช้บัญชี กสถ.)

สมปอง

นายสมปอง คำแก้ว

พนักงานจ้างตามภารกิจ(พนักงานขับรถยนต์)

นายชมภู เถื่อนถ้ำ

พนักงานจ้างตามภารกิจ(พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ)

เชาว์วัศน์

นายเชาว์วัศน์ ป้อมรอด

พนักงานจ้างตามภารกิจ(พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ)

นางสาวปนัดดา ทองชื่น

พนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป)

ภิรม

นายภิรม สร้อยวัน

พนักงานจ้างทั่วไป(คนงานทั่วไป)

วิภา

นางสาววิภา โหสิ

พนักงานจ้างทั่วไป(ปฏิบัติหน้าที่งานธุรการ)

พิชญา

นางสาวพิชญา ทองเคหา

พนักงานจ้างทั่วไป(คนงานทั่วไป)

138113

นายสาวชมพูนุท ยศลาสูงเนิน

คนงานทั่วไป(ปฏิบัติหน้าที่งานบันทึกข้อมูล)

ขจรศักดิ์

นายขจรศักดิ์ ทองเคหา

พนักงานจ้างทั่วไป(ภารโรง)

ปุญยวีย์

นางสาวปุณยวีร์ เถื่อนถ้ำ

พนักงานจ้างเหมาบริการ

องค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย

ยินดีให้บริการ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดบริการสาธารณะตามมาตรฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ได้อย่างทั่วถึง เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายในปี 2565