องค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย

สมาชิกสภาอบต.

ภารกิจด้านนิติบัญญัติ

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาตำบลเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล
(2) พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
(3) ควบคุมการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารให้เป็นไปตามนโยบายและแผนพัฒนาตำบลตาม (1) และกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ
(4) เลือกประธานสภา รองประธานสภา และเลขานุการสภา อบต.
(5) รับทราบนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลก่อนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเข้ารับหน้าที่ และรับทราบรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี
(6) ในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีสิทธิตั้งกระทู้ถามต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอันเกี่ยวกับงานในหน้าที่ได้
(7) สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจในการเสนอบัญญัติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในปัญหาเกี่ยวกับการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโดยไม่มีการลงมติได้
(8) สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจในการเลือกปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหรือสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลคนใดคนหนึ่งเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

เชียง

นายเชียง บุญมี

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย

สันทัด

นายสันทัด คงแกะ

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย

ประทีป

นายประทีป เข็มทอง

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1

นางสาววานิตย์ กองพรม

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3

จำลอง

นายจำลอง เพ็งศรี

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4

ชายธง

นายชายธง คล้ายพงษ์

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5

นางสาวรัตนาภรณ์ อาษาทอง

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6

เย็น

นายเย็น สละผล

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7

แสวง

นายแสวง เอี่ยมสอาด

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9

นางจุฑามาศ ทองสวย

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10

พิกุล

นางสาวพิกุล หาญขี้มอด

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11

บุญพา

นางบุญพา แก้วสมบัติ

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12

องค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย

ยินดีให้บริการ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดบริการสาธารณะตามมาตรฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ได้อย่างทั่วถึง เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายในปี 2565