สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

องค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 7 บ้านวังแขม ตำบลนิยมชัย อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี มีระยะห่างจากที่ว่าการอำเภอสระโบสถ์ ประมาณ 4 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดลพบุรี 73 กิโลเมตร

แผนที่ตำบลนิยมชัย

องค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย

อาณาเขต

พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
ทิศเหนือ        ติดต่อกับ                ตำบลมหาโพธิ์ จังหวัดลพบุรี
ทิศใต้           ติดต่อกับ                ตำบลดงมะรุม จังหวัดลพบุรี
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ                อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ                ตำบลทุ่งท่าช้าง จังหวัดลพบุรี
องค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย มีพื้นที่ประมาณ 73.62 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 46,012.5 ไร่

องค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย

ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา มีที่ราบลุ่มดินปนทรายอยู่ระหว่างหุบเขา และเชิงเขา น้ำที่ใช้ในการอุปโภคส่วนใหญ่ได้มาจากบ่อบาดาล และน้ำประปา สำหรับบริโภคจะได้จากน้ำฝนที่เก็บใส่ภาชนะไว้ พื้นที่เหมาะแก่การทำไร่ ทำนา เลี้ยงสัตว์ และพืชล้มลุก หรือไม้ยืนต้นประเภททนแล้ง

ลักษณะภูมิอากาศ เป็นลักษณะแบบร้อนชื้น อยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ นอกจากลมมรสุมทั้งสองแล้วยังได้รับอิทธิพลจากพายุดีเปรสชั่นและพายุใต้ฝุ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย

จำนวนหมู่บ้านในพื้นที่

องค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย มีจำนวนหมู่บ้าน จำนวน 12 หมู่
หมู่ที่ 1    บ้านซับตะกั่ว                 หมู่ที่ 2    บ้านดงน้อย
หมู่ที่ 3    บ้านดงหลุ่ม                 หมู่ที่ 4    บ้านเขาหมูมัน
หมู่ที่ 5    บ้านรังเตี้ย                  หมู่ที่ 6    บ้านด่านจันทร์
หมู่ที่ 7    บ้านวังแขม                  หมู่ที่ 8    บ้านคลองมะเกลือ
หมู่ที่ 9    บ้านห้วยเขว้า                หมู่ที่ 10  บ้านนิยมชัย
หมู่ที่ 11    บ้านสามแยกประดู่งาม       หมู่ที่ 12  บ้านวังมโนราห์

องค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย

จำนวนประชากร

ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย ทั้งสิ้น 5,589 คน แยกเป็นชาย 2,844 คน แยกเป็นหญิง 2,745 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 76 คน/ตารางกิโลเมตร และมีครัวเรือน ทั้งสิ้น 1,925 ครัวเรือน

องค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย

ยินดีให้บริการ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดบริการสาธารณะตามมาตรฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ได้อย่างทั่วถึง เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายในปี 2565