ลงพื้นที่เยี่ยมผู้พิการและผู้สูงอายุและดำเนินการขอรับเงินสงเคราะห์จากหน่วยงานอื่น

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย ลงพื้นที่เยี่ยมผู้พกิารป่วยติดเตียง และผู้สูงอายุ ที่ต้องการความช่วยเหลือ และดำเนินการขอรับเงินสงเคราะห์จากหน่วยงานอื่น เพื่อเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้น