ร้องเรียนการทุจริต

รับแจ้งการทุจริตของพนักงาน อบต.และเจ้าหน้าที่

ศูนย์รับแจ้งเรื่องการทุจริต ประพฤติมิชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย ขอเรียนแจ้งว่าหากพบเห็นการทุจริต ของพนักงาน อบต.และเจ้าหน้าที่ โปรดแจ้ง โทรศัพท์ 036-689758 Email : saraban@niyomchai.go.th หรือใส่กล่องรับความคิดเห็นของหน่วยงานบริเวณหน้าที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย หรือติดต่อโดยตรง นายยงยุทธ  สีดาธนานุกูล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ในวันและเวลาทำการ โทร. 087-1216688 หรือนายชุมเมฆ  มหาโยธี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย โทร 036-689758 เรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน เรื่องร้องเรียนของท่านจะปกปิดเป็นความลับ ด้วยความขอบคุณ

ข้อมูลผู้กล่าวหาร้องเรียน
ข้อมูลผู้ถูกกล่าวหาร้องเรียน