ประเพณีท้องถิ่น

หมายถึง การประพฤติปฏิบัติร่วมกันของ สมาชิกในสังคมหรือท้องถิ่นนั้นๆ เป็นการ เฉพาะ ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องที่ผูกพันอยู่ กับวิถีการดารงชีวิตร่วมกัน อาชีพ งานบุญ เป็นต้น เช่น ประเพณีการคล้องช้างจังหวัดสุรินทร์ ประเพณีการแต่งกายของชาวลพบุรีเป็นต้น

องค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย

ทำบุญกลางบ้าน

ประเพณีทำบุญกลางหมู่บ้าน บ้านวังแขม หมู่ที่ 7 ตำบลนิยมชัย อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี

ประเพณีงาน บุญกลางบ้าน เป็นประเพณีไทยที่จัดภายในบริเวณลานกว้างๆ ในหมู่บ้านที่เป็นสถานที่ที่เคยจัดกันมาเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการชุมนุมชาวบ้านมาร่วมจัดงานประเพณีร่วมกัน โดยมีรายละเอียดการจัดแตกต่างกันไป  สร้างความสามัคคีของคนในหมู่บ้าน ให้มีความรักสามัคคี ไต่ถามทุกข์สุขซึ่งกันและกัน มีปัญหาช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เป็นลักษณะของความเชื่อ การทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลกุศลให้พระภูมิเจ้าที่ เจ้ากรรมนายเวร ตลอดจนบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อขอความคุ้มครอง ให้อยู่เย็นเป็นสุขและประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน ขับไล่สิ่งเลวร้ายต่างๆ ที่ผ่านมาให้หมดสิ้นไปด้วยการสะเดาะเคราะห์ และขอให้ฝนตกตามฤดูกาล อันจะทำให้พืชพันธุ์ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์  การกระทำพิธี ทำบุญกลางบ้าน หรือชาวบ้านเรียกกันว่า “ทำบุญเดือน 5” โดยให้ผู้เฒ่าผู้แก่ หรือชาวบ้านกำหนดวันทำบุญขึ้น 15 ค่ำเดือน 5 หรือถือเอาวันสะดวกใช้สถานที่ที่เป็นที่ว่างกลางหมู่บ้าน จะมีการสวดมนต์ ทำบุญเลี้ยงพระชาวบ้านจะนำอาหารมาคราวหวานมาถวายพระ  พระจะสวดมนต์เจริญน้ำพรพุทธมนต์และทรายลงไปในกระทงปัดเป่าความไม่ดีออกไป เสร็จแล้วจะนำกระทงไปวางที่บริเวณทางสามแพร่งจุดธูปเทียน กล่าวส่งทางให้หมดทุกข์ หมดโศกและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายหมดไป มีแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิตเป็นอันเสร็จพิธี จะนำทรายไปหว่านที่เคหสถาน ของตนเองพร้อมด้ายมงคลไปมัดล้อมรอบบริเวณบ้านและนำน้ำมนต์ไปดื่มกินแก้โรคภัยและเป็นศิริมงคลภายในครัวเรือนของตน

องค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย

ประเพณีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา

สืบสานพระศรัทธาองค์วรขัตติยราชนารี ในสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา    ภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสว่างควัฒน์ วรขัตติยราชนารี

องค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย

ยินดีให้บริการ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดบริการสาธารณะตามมาตรฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ได้อย่างทั่วถึง เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายในปี 2565