ประวัติความเป็นมา

สระโบสถ์ เดิมเป็นตำบลหนึ่งในเขตพื้นที่การปกครองของอำเภอโคกสำโรง ต่อมาทางราชการได้แยกพื้นที่การปกครองโดยยกฐานะตำบลสระโบสถ์ มหาโพธิ นิยมชัย ห้วยใหญ่ ทุ่งท่าช้าง รวมเป็นอำเภอสระโบสถ์จนถึงปัจจุบัน

อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัยหลังเก่า

องค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย

ที่มาของตำบลนิยมชัย

ชื่อตำบลนิยมชัยน่าจะมาจากชื่อ สส.นิยม วรปัญญา มาตั้งชื่อตำบล เนื่องจากพื้นที่ของหมู่บ้านส่วนใหญ่รวมทั้งที่ตั้ง ที่ว่าการอำเภอสระโบสถ์ปัจจุบันเป็นที่ดินของ สส.นิยม วรปัญญา มอบให้

องค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย

ยินดีให้บริการ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดบริการสาธารณะตามมาตรฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ได้อย่างทั่วถึง เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายในปี 2565