ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย เปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย

Leave a Comment