ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย

วันที่ 26 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย