ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย

วันที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย