ประกาศ เปิดรับสมัครเด็กปฐมวัยเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังแขม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงน้อย ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศ เปิดรับสมัครเด็กปฐมวัยเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังแขม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงน้อย ประจำปีการศึกษา 2566 รับสมัครตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566 ถึง 15 พฤษภาคม 2566 รับเด็กที่มีอายุครบ 2 ขวบและ3 ขวบ สามารถติดต่อรับใบสมัครได้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังแขม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงน้อย ในวันและเวลาราชการ

ข้อมูลผู้ติดต่อ

นายศิรภาส  จังอินทร์        ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

เบอร์โทรศัพท์.  092-9604145

นางสุรางค์พิมล  ชูแทน     ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านวังแขม

เบอร์โทรศัพท์.  092-9202512

นางสำเนียง   บุญมี        คนงานทั่วไป(ผู้ดูแลเด็ก) ศพด.บ้านดงน้อย

เบอร์โทรศัพท์.  093-1795091

นางสาวณัชญ์ชญานนท์  เจริญวัย      ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

เบอร์โทรศัพท์.  083-7945541

ประกาศรับสมัครเด็กเล็ก-ปี-2566