ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566

ประกาศใช้ข้อบบัญยัติบ่อดักไขมัน